Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη  
 
 

Φορτηγό


Γ Κατηγορία


Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Φορτηγό ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 15 πρακτικά μαθήματα στο φορτηγό
  • 15 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου φορτηγού

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


- Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

- Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

- Για την εκδοση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) για ΠΕΙ παράβολα εξετάσεων 10, 20 και 20 ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται:

1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,

2. Πλήρη στοιχεία της δ/νσης κατοικίας του,

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης (ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.)
(η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, αλλιώς απαιτείται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (αν δεν προκύπτει από αυτά η ακριβής ηλικία του, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο σχετικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.).

- Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.

- Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

- Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση, που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. (Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και πρόκειται να πάρει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, υποχρεούται σε εξέταση από ΔΙΕ στην οποία θα προσκομίσει ακουομετρικό διάγραμμα από κρατικό νοσοκομείο. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας).

- Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου και Τ.Σ.Α.

-Στους γιατρούς προσκομίζεται βιβλιάριο υγείας από τον υποψήφιο και επίσης απαιτείται επιπλέον γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

- Δε απαιτούνται γιατροί αν υπάρχει ήδη επαγγελματικό δίπλωμα σε ισχύ.


Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Φορτηγό
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Φορτηγό
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Φορτηγό

 

created inertia design
Η ΣΧΟΛΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΟ -ΣΥΡΟΜΕΝΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ