Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη  
 
 

Μοτοσικλέτα


Μοτοσικλέτες έως 50cc
(υποκατηγορία ΑΜ έως 50cc)

Για την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας ΑΜ τα μαθηματα είναι:
-21 θεωρητικά ΚΟΚ
-11 θεωρητικά βιβλίου μηχανής
-14 πρακτικά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται:

1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,

2. Πλήρη στοιχεία της δ/νσης κατοικίας του,

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης (ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.)
(η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, αλλιώς απαιτείται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (αν δεν προκύπτει από αυτά η ακριβής ηλικία του, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο σχετικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.).

- Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.

- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

- Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση, που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. (Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και πρόκειται να πάρει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, υποχρεούται σε εξέταση από ΔΙΕ στην οποία θα προσκομίσει ακουομετρικό διάγραμμα από κρατικό νοσοκομείο. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας).

-Στους γιατρούς προσκομίζεται βιβλιάριο υγείας από τον υποψήφιο

- Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου.

Μοτοσικλέτες μέχρι 125cc
(υποκατηγορία Α1)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Για την απόκτηση διπλώματος υποκατηγορίας Α1 μέχρι 125cc τα απαιτούμενα μαθήματα είναι:

Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - ΜοτοσικλέταΑν ο οδηγός δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου:

 • 21 θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ
 • 11 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου μηχανής
 • 14 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Αν ο οδηγός έχει δίπλωμα αυτοκινήτου:

 • 11 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου μηχανής
 • 14 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Αν έχει δίπλωμα ΑΜ

 • 2 θεωρητικά μαθήματα μηχανής και
  7 πρακτικά
  μαθήματα


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


- Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

- Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται:

1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,

2. Πλήρη στοιχεία της δ/νσης κατοικίας του,

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης (ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.)
(η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, αλλιώς απαιτείται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (αν δεν προκύπτει από αυτά η ακριβής ηλικία του, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο σχετικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.).

- Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.

- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

- Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση, που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. (Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και πρόκειται να πάρει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, υποχρεούται σε εξέταση από ΔΙΕ στην οποία θα προσκομίσει ακουομετρικό διάγραμμα από κρατικό νοσοκομείο. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας).

-Στους γιατρούς προσκομίζεται βιβλιάριο υγείας από τον υποψήφιο

- Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου.

Μοτοσικλέτες από 125cc έως 400cc (κατηγορία Α2)

Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - ΜοτοσικλέταΑν ο οδηγός δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ούτε κάποιας υποκατηγορίας μοτοσικλέτας:

-τα μαθήματα είναι 21 θεωρητικα ΚΟΚ

-11 θεωρητικά μηχανής

-14 πρακτικά:

Αν ο οδηγός έχει μόνο δίπλωμα αυτοκινήτου:

-11 θεωρητικά μηχανής

-14 πρακτικά

Αν ο οδηγός έχει δίπλωμα ΑΜ ή Α1:

- 2 θεωρητικά μηχανής

-7 πρακτικά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


- Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

- Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται: Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Μοτοσικλέτα

1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,

2. Πλήρη στοιχεία της δ/νσης κατοικίας του,

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης (ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.)
(η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, αλλιώς απαιτείται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (αν δεν προκύπτει από αυτά η ακριβής ηλικία του, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο σχετικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.).

- Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.

- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

- Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση, που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. (Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και πρόκειται να πάρει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, υποχρεούται σε εξέταση από ΔΙΕ στην οποία θα προσκομίσει ακουομετρικό διάγραμμα από κρατικό νοσοκομείο. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας).

-Στους γιατρούς προσκομίζεται βιβλιάριο υγείας από τον υποψήφιο

- Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου.

 

 

Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Μοτοσικλέτες άνω των 400cc - δίπλωμαΜοτοσικλέτες άνω των 400cc (κατηγορία Α)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Για την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας Α άνω των 400cc τα απαιτούμενα μαθήματα είναι:

 

Αν ο οδηγός δεν έχει δίπλωμα Α1:

 • 21 θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ
 • 11 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου μηχανής
 • 15 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Αν ο οδηγός έχει δίπλωμα μόνο Α1

 • 4 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Αν ο οδηγός έχει δίπλωμα μόνο αυτοκινήτου:

 • 11 θεωρητικά μαθήματα βιβλίου μηχανής
 • 14 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Αν ο οδηγός έχει δίπλωμα Α1 και αυτοκινήτου:

 • 4 πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


- Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή του 20ου έτους εφόσον είναι είδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης της υποκατηγορίας Α1 επί διετίας τουλάχιστον, οπότε στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η κατάθεση φωτοαντιγράφου αυτής.

- Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Μοτοσικλέτες άνω των 400cc - δίπλωμα- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται:

1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,

2. Πλήρη στοιχεία της δ/νσης κατοικίας του,

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι δεν κατέχει άλλη
άδεια οδήγησης (ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.)
(η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, αλλιώς απαιτείται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (αν δεν προκύπτει από αυτά η ακριβής ηλικία του, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο σχετικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.).

- Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.

- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

- Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση, που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. (Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και πρόκειται να πάρει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, υποχρεούται σε εξέταση από ΔΙΕ στην οποία θα προσκομίσει ακουομετρικό διάγραμμα από κρατικό νοσοκομείο. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας).

-Στους γιατρούς προσκομίζεται βιβλιάριο υγείας από τον υποψήφιο

- Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου.

 

 


Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Μοτοσικλέτα
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Μοτοσικλέτα
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Μοτοσικλέτα

 

created inertia design
Η ΣΧΟΛΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΟ -ΣΥΡΟΜΕΝΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ