Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη  
 
 

Συρόμενο


Γ+Ε Κατηγορία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 8 πρακτικά μαθήματα στο φορτηγό

 

Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - ΣυρόμενοΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


- Για την απόκτηση διπλώματος Γ + Ε κατηγορίας ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος Γ κατηγορίας και ηλικίας άνω των 21 ετών.

- Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται:

1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,

2. Πλήρη στοιχεία της δ/νσης κατοικίας του,

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης (ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.)
(η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, αλλιώς απαιτείται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (αν δεν προκύπτει από αυτά η ακριβής ηλικία του, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο σχετικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.).

- Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.

- Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

- Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου και Τ.Σ.Α.

-Στους γιατρούς προσκομίζεται βιβλιάριο υγείας από τον υποψήφιο και επίσης απαιτείται επιπλέον γενική αίματος, ουρία, ζάχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

- Δε απαιτούνται γιατροί αν υπάρχει ήδη επαγγελματικό δίπλωμα σε ισχύ.

Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Συρόμενο
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Συρόμενο
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Συρόμενο

 

created inertia design
Η ΣΧΟΛΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΟ -ΣΥΡΟΜΕΝΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ