Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη  
 
 

Αυτοκίνητο


Β Κατηγορία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Για το δίπλωμα Β κατηγορίας απαιτούνται:Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Αυτοκίνητο

  • 25 πρακτικά μαθήματα στο αυτοκίνητο
  • 21 θεωρητικά μαθήματα Κ.Ο.Κ

 

 

Αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανής κάνει 6 θεωρητικά μαθήματα αυτοκινήτου και 18 πρακτικά μαθήματα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

- Τα πιστοποιητικά υγείας δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται:

1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,

2. Πλήρη στοιχεία της δ/νσης κατοικίας του,

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης (ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.)
(η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο, αλλιώς απαιτείται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής).

Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Αυτοκίνητο- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (αν δεν προκύπτει από αυτά η ακριβής ηλικία του, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο σχετικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης κ.λ.π.).

- Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή διαμονής, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.

- 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

- Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση, που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. (Σε κάθε γιατρό προσκομίζονται δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και πρόκειται να πάρει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης, υποχρεούται σε εξέταση από ΔΙΕ στην οποία θα προσκομίσει ακουομετρικό διάγραμμα από κρατικό νοσοκομείο. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν απαιτούνται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας).

- Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου.

-Στους γιατρούς προσκομίζεται βιβλιάριο υγείας από τον υποψήφιο.

- Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης επί διετία τουλάχιστον, ισχύουσας άδειας οδήγησης της υποκατηγορίας Α1.
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Αυτοκίνητο
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Αυτοκίνητο
Σχολή Οδηγών Τάκη Βαρβιτσιώτη - Αυτοκίνητο

 

created inertia design
Η ΣΧΟΛΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΟ -ΣΥΡΟΜΕΝΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ